top of page

Regulamin zakupu biletów

§1 
Sprzedaż on-line

 

 1. Sprzedaż i dystrybucję biletów prowadzi Baby Loves Music Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-819, ul. Złota 75A/7, NIP 527 301 27 66, dalej zwaną BLM.

 2. Za pośrednictwem strony internetowej www.babylovesmusic.pl zakupić można bilety na imprezy organizowane Baby Loves Music Sp.z o.o..

 3. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym, a Fundacją zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu biletów na stronie www.babylovesmusic.pl:

 1. Wybrania przez Kupującego biletu i konkretnego numery miejsca w przypadku, kiedy jest taka możliwość,

 2. złożenia przez Kupującego zamówienia on-line na bilet,

 3. uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie przelewem bankowym on-line lub BLIKIEM,

 4. otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail.

 5. Dokonanie zakupu biletów w systemie on-line oznacza akceptację Regulaminu.

 6. Przy zakupie on-line biletów, płatności realizowane są przy pomocy przelewu elektronicznego lub płatności BLIK.

 7. Bilety pozostają własnością Baby Loves Music Sp.z o.o. do czasu odnotowania przez CLM potwierdzenia dokonania zapłaty przez Bank Kupującego.

 8. Zapłata za zamówienie niepotwierdzona przez Bank Kupującego w ciągu 2 godzin od momentu zamówienia, powoduje automatyczne anulowanie zamówienia.

 9. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.

 10. Ceny biletów zawierają podatek VAT.

 11. Aby otrzymać fakturę VAT należy poinformować o tym Sprzedającego drogą mailową na adres info@babylovesmusic.pl, podając poprawne dane niezbędne do jej wystawienia.

 12. Osoby dokonujące płatności za pośrednictwem banku zagranicznego powinny uwzględnić koszty pośrednictwa bankowego, ponieważ tylko pełna zapłata w wyznaczonym terminie gwarantuje realizację zamówienia przez BLM.

 13. Kupujący zobowiązany jest do wydrukowania zakupionego biletu lub pobrania jego mobilnej formy pdf i okazania go przed wejściem na koncert wyznaczonej do tego osobie, która posiada identyfikator BLM.

 14. System sprzedaży on-line umożliwia jednorazowo zakup nie więcej niż 10 pojedynczych biletów na jedno wydarzenie.

 15. BLM zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży on-line w każdej chwili, bez podawania przyczyn.

 16. Warunki, lokalizacja i czas trwania koncertu jest opisany w opisie wydarzenia.

 17. BLM nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.

 

 

 §2

Reklamacje, zwrot i wymiana biletów

 

 1. W przypadku, gdy koncert nie odbędzie się z przyczyn leżących po stronie BLM, BLM przyjmować będzie zwroty biletów oraz dokonywać zwrotu wpłaconej kwoty. 

 2. Zwrot może być dokonany poprzez wysłanie e-maila na adres info@babylovesmusic.pl

 3. Zwrot biletów, w przypadku rezygnacji Kupującego, może nastąpić najpóźniej 5 dni przed wydarzeniem, na który zostały zakupione bilety po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr +48537 470 479. Kwota zwrotu będzie zmniejszona o 20% początkowej ceny, w celi uiszczenia opłat bankowych.

 4. Wszystkie wydarzenia BLM zaczynają się punktualnie, bilet traci ważność z momentem rozpoczęcia koncertu wskazanego na bilecie, co oznacza, że spóźniona osoba nie ma możliwości wejścia na koncert (wyjątek stanowi sytuacja opisana w §4 ust.4 Regulaminu) nie ma prawa do zwrotu ani przebukowania biletu (termin przebukowanie oznacza zwrot i ponowny zakup).

 5. Bilety niewykorzystane, które utraciły ważność nie podlegają zwrotowi ani przebukowaniu.

 6. Przebukowanie biletów na inne wydarzenie jest możliwe najpóźniej w dniu poprzedzającym wydarzenie, na który zostały zakupione bilety, tylko w przypadku jeśli BLM dysponuje wolnymi miejscami. Warunki można ustalić indywidualnie dzwoniąc na nr +48537 470 479. Przy przebukowaniu biletów należy uwzględnić konieczność uregulowania ewentualnej różnicy w cenie biletu.

 7. Wszelkie reklamacje wymagają zgłoszenia w ciągu dwóch dni roboczych od momentu zakupu biletów, na wskazany adresy mailowy: info@babylovesmusic.pl. Reklamacje będą rozpatrzone w ciągu 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia. 


 

§3

Ochrona danych Kupującego

 

 1. Poprzez rejestrację w systemie sprzedaży on-line Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie 
  i przetwarzanie przez BLM danych osobowych Kupującego w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z Kupującym oraz w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży biletów.

 2. Wszelkie dane osobowe otrzymywane przez BLM w ramach sprzedaży biletów wykorzystywane są w celach przekazywania informacji o wydarzeniach i promocjach oferowanych przez Fundację wyłącznie za zgodą osoby udostępniającej dane osobowe.

 3. Przechowywanie i przetwarzanie otrzymanych danych osobowych odbywa się przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) oraz w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204).

 4. Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uaktualnienia.

 

§4

Postanowienia końcowe

 

 1. Bilety zakupione za pośrednictwem strony internetowej www.babylovesmusic.pl nie mogą być kopiowane, przerabiane, skanowane.

 2. BLM nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której dokonywany jest zakup biletów przez Kupującego. BLM nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.

 3. BLM nie ponosi odpowiedzialności za bilety uszkodzone lub zagubione przez Kupującego.

 4. Koncerty i inne wydarzenia zaczynają się punktualnie, dlatego BLM ma prawo odmówić wejścia na widownię osobie spóźnionej. Jeżeli będzie taka możliwość, widz zostanie wpuszczony na widownię w pierwszym dogodnym momencie.

 5. Wszystkie informacje na temat wydarzeń, cennika oraz szczegółowych warunków każdego wydarzenia opublikowane zostały na stronie www.babylovesmusic.pl

 6. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze.

 7. Niniejszy Regulamin sprzedaży on-line dostępny jest na stronie internetowej BLM.  

 

 

§5

Polityka prywatności

 

1. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1.1. Złożenie zamówienia równoznaczne jest ze zgodą składającego na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczenia transakcji.

1.2. Dane osobowe rejestrowane przez sklep internetowy będą przetwarzane w celach handlowych oraz do prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

1.3. Wysyłanie danych marketingowych, dotyczących oferty handlowej Baby Loves Music Sp.z o.o. do jej użytkowników może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu stosownej zgody użytkownika.

1.4. Użytkownicy sklepu internetowego mają prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich zmian, a także usunięcia tych danych z bazy.

 

2. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

2.1. Administratorem danych osobowych zbieranych na stronie www.babylovesmusic.pl jest Baby Loves Music Sp.z o.o. NIP527 301 27 66.

2.2. Dane osobowe będą zbierane w związku z korzystaniem z serwisu, w celu i zakresie niezbędnym do dokonania i realizacji rezerwacji.

2.3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

2.4. Osoba, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

2.5. Osoba, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

2.6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek dokonania i realizacji rezerwacji.

2.7. Dane osobowe są zabezpieczone przed bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem niezgodnym z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

 

3. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podstawę prawną przetwarzania danych zbieranych podczas dokonywania rezerwacji jest art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych [Dz. U. 2016 r. poz. 922. z późn. zm.], dalej jako: „u.o.d.o.” oraz art. 23 ust. 1 pkt 5 w zw. z ust. 4 pkt 1 u.o.d.o.

 

3. ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Baby Loves Music Sp.z.o.o. przetwarza Państwa dane osobowe w następującym zakresie: imię, nazwisko, dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu). 

 

4. DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH:

4.1. Dostęp do danych Użytkowników ma biuro rachunkowe, z którym BLM podpisała umowę.

 

5. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO INNYCH PODMIOTÓW

5.1. Dane Użytkowników nie będą przekazywane do innych podmiotów poza podmiotami wymienionymi w pkt 4.

5.2. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 

6. POLITYKA COOKIES

6.1. W związku z korzystaniem z niniejszej witryny, zbierane są pliki typu „cookies” („ciasteczka”), obejmujące zawartość tekstową które mogą zawierać dane osobowe w postaci adresu IP komputera oraz unikalnego identyfikatora urządzenia zapisanego w pliku. Pliki te nie są przechowywane na serwerach spółki, a dane z nich są odczytywane jedynie podczas wizyty na stronie. Więcej informacji o plikach „cookies” można znaleźć na stronie https://www.aboutcookies.org/ .

6.2. Podstawą prawną dla zbierania danych odczytywanych z plików „cookies” jest art. 23 ust. 1 pkt 5 u.o.d.o. (a po 25 maja 2018 r. art. 6 ust. 1 lit. f r.o.d.o.), dopuszczający przetwarzanie danych osobowych dla osiągnięcia usprawiedliwionego celu administratora danych. Celem takim jest dostosowanie strony do indywidualnych ustawień użytkownika oraz zapamiętanie wprowadzanych przez użytkownika danych związanych z korzystaniem z serwisu, jak również prowadzenie analiz statystycznych dotyczących użytkowników i odwiedzających stronę na potrzeby administratora strony.

6.3. Użytkownik może zrezygnować ze zbierania plików „cookies” wybierając odpowiednie ustawienia przeglądarki, z której korzysta, w sposób opisany powyżej, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe.

6.4. Pliki „cookies” przetwarzane przez właściciela witryny obejmować będą:

a. cookies niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania pewnych elementów strony – np. dokonania opłat. Bez ich zbierania nie byłoby możliwym właściwe wykorzystanie wszystkich funkcji witryny

b. cookies pamiętające ustawienia strony – np. tworzące możliwość autouzupełniania niektórych pól przy rejestracji

c. cookies wykorzystywane do analizy ruchu na stronie. Analiza ta dokonywana jest za pomocą urządzenia Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Dane te nie będą obejmowały danych osobowych.

6.5. Administrator nie będzie łączył danych uzyskanych z „cookies” użytkowników strony z żadnymi innymi danymi, w posiadaniu których znajduje się bądź może się znaleźć ani też nie będzie tworzył ich kopii na własnych serwerach. Dane z plików „cookies” nie będą przekazywane do innych podmiotów, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego.

6.6. Mogą państwo uzyskać dostęp do swoich danych w formie zbieranej poprzez analizę zawartości plików „cookies”, w treści w jakiej znajdują się na dysku komputera, które są następnie wykorzystywane przez witrynę oraz w każdej chwili je usunąć.

6.7. Przysługuje Państwu prawo ich usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

bottom of page